De Wmo-raad bepaalt zelf hoeveel leden lid kunnen zijn. Belangrijk is dat de groepsgrootte in juiste verhouding staat tot o.a. het aantal kernen en goed overleg met elkaar niet in de weg staat. U kunt zich aanmelden via het secretariaat, waarna u een uitnodiging krijgt voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter en secretaris. Wanneer de kandidaat geschikt wordt bevonden door het bestuur en de andere leden van de Wmo-raad geen bezwaar hebben draagt de adviesraad sociaal domein de kandidaat voor aan het college van B&W gemeente Maasgouw.
Het college kan vervolgens besluiten de kandidaat te benoemen tot lid de adviesraad sociaal domein. De leden worden door het college benoemd voor een periode van 4 jaar. Benoemingen kunnen eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd. De benoeming en verlenging wordt bij voorkeur zodanig geregeld dat telkens maximaal de helft van het aantal leden van een raad tegelijkertijd aftreedt. Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van het college.
Voor de leden van de adviesraad sociaal domein is een bescheiden onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden en scholingsmogelijkheden (bv. basiscursus Wmo) voorhanden zover het jaarlijks toegekende budget van de gemeente dit toelaat.
Ongeveer 7 keer per jaar komen de raden elk afzonderlijk voor overleg bijeen. Daarnaast willen we graag dat u deelneemt aan werkgroepen, scholing, werkbezoeken of andere bijeenkomsten. Wij houden uiteraard rekening met de draagkracht en draaglast van onze leden o.a. wat betreft de mogelijkheden om tijd te investeren.
De Wmo-raad vergadert op maandagavond van (19.00 tot 21.00) uur in CC Don Bosco te Heel. Andere bijeenkomsten worden in overleg met elkaar gepland.
De adviesraad sociaal domein heeft een statuut en een huishoudelijk reglement waarin de bevoegdheden en werkzaamheden geregeld zijn.