Jeugdwet valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (VWS)

In het nieuwe jeugdstelsel heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor: alle vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp zoals jeugd – GGZ, jeugd – verstandelijke beperking, gesloten jeugdhulp, en het onderdeel ‘preventie’ van de jeugdgezondheidszorg); de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; de uitvoering van jeugdreclassering.

Het gemeentelijke beleid is gericht op:

 

  • voorkomen en de vroege signalering van en vroege interventie bij opgroei- en
  • opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;
  • versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen,
    kinderopvang en peuterspeelzalen;
  • bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders, opdat zij in staat zijn hun verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en het opgroeien van jeugdigen;
  • inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren, waarbij voor zover mogelijk wordt uitgegaan van hun eigen inbreng;
  • bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit;
  • integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders, indien sprake is van multiproblematiek;
  • tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen en verlenen van hulp op basis van familiegroepsplannen, ter uitvoering en indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.
Skip to content