Onze visie is mede gebaseerd op de uitgangspunten cliëntenparticipatie zoals deze door de gemeente Maasgouw in een beleidsnotitie is vastgelegd in 2014. De gemeente dient de adviesraad sociaal domein Maasgouw op een gestructureerde wijze te betrekken in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de participatiewet, de jeugdwet en het gemeentelijk Wmo beleid.

Burgers en cliënten zijn de beste informatiebron voor de adviesraad. De adviesraad praat graag met mensen en niet over mensen. Als burgers/cliënten afhankelijk zijn of worden van de Wmo, de participatie en/of jeugdwet kunnen zij vanuit eigen ervaring het beste verwoorden wat goed en minder goed verloopt. Wij vinden daarom de inbreng van de ervaringsdeskundigheid van leden in de adviesraad van groot belang.

Daarnaast kijken wij vanuit cliënten – en burgerperspectief naar de plannen en voornemens van onze gemeente en of dit recht doet aan de wensen en ervaringen van onze achterban. Vanuit onze kennis, ervaring en achtergrond geven wij gevraagd en ongevraagd advies over beleidvoornemens van de gemeente Maasgouw.

Lid worden?

Heel fijn! Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op.
Skip to content