Vacatures

De adviesraad Sociaal Domein Maasgouw is op korte termijn op zoek naar nieuwe leden.

Invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid? Dit kan door u in te zetten als lid van de ASD Maasgouw. De adviesraad brengt advies uit over het te ontwikkelen en reeds bestaand beleid van de gemeente Maasgouw. Zij evalueert dit beleid, signaleert knelpunten en geeft deze door aan de gemeente, met als doel het sociale leefklimaat in Maasgouw te verbeteren. De leden vertegenwoordigen geen belangengroepering of vereniging. De leden zijn woonachtig in de gemeente Maasgouw.

Wegens vertrek is er op korte termijn een vacature voor de functie van voorzitter. Tevens zijn er vacatures voor algemene leden. 

Voel jij je aangesproken tot één of meer van deze functies, woon je in de gemeente Maasgouw en beschik je over een relevant netwerk binnen het sociaal domein, of ben je bereid daarin te investeren? Wil je bovendien bijdragen aan de totstandkoming van adviezen aan het college? Richt dan je cv met motivatie aan het secretariaat van de ASD: info@adviesraadsociaaldomeinmaasgouw.nl. Dit kan tot uiterlijk 31 juni. Dit mag ook een gecombineerde reactie zijn (bijv. voorzitterschap samen met beheer social media en/of het algemeen lidmaatschap (deelname in een werkgroep). Na ontvangst nemen we contact met je op.

Onderstaand zie je alle profielen en bijbehorende taken. Waaronder die van de voorzitter en algemeen lid. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet!

Algemeen profiel

Van een lid van de Adviesraad wordt verwacht dat hij of zij

 • Gemiddeld 1-3 uur per week beschikbaar is voor werkzaamheden voor de adviesraad, en daarnaast nog ca. 2 uur per maand voor de vergaderingen (10x/jaar)
 • Geïnteresseerd is in het sociaal domein (zorg en welzijn, werk en inkomen, fysieke leefomgeving, jeugd en jeugdzorg)
 • Beschikt over een netwerk binnen één of meerdere van de beleidsterreinen van het sociaal domein, of bereid is die (verder) te ontwikkelen
 • Bereid is om beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen
 • Beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden
 • Een kritische, (pro)actieve en open houding heeft
 • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie
 • ‘Oog en oor’ heeft voor de gemeenschappelijke belangen van burgers van de gemeente (signaalfunctie)
 • Goed kan samenwerken en zorg draagt voor informatievoorziening (inbreng vanuit burgers en samenleving) naar de eigen werkgroep en de overige leden van de Adviesraad

Profiel Voorzitter

Deze vormt tezamen met de secretaris het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad. Naast algemene kwaliteiten (zie algemeen profiel) beschikt een voorzitter ook over:

 • voorzitterservaring en ervaring met vergadertechnieken
 • het vermogen om als een verbindende factor op te treden (binnen de adviesraad en naar derden)
 • het vermogen om besluitvormingsprocessen te begeleiden en te coördineren en
 • een analytisch vermogen om lastige kwesties terug kunnen brengen tot de essentie.

 Taken Voorzitter

 • Bereidt samen met de secretaris de vergaderingen van de adviesraad voor
 • Zit vergaderingen van de adviesraad voor
 • Stelt samen met de secretaris de begroting van de Adviesraad op en houdt periodiek overzicht over de uitgaven
 • Accordeert declaraties en rekeningen van de adviesraad
 • Vertegenwoordigt alleen, of gezamenlijk met de secretaris en andere leden de adviesraad naar buiten toe en onderhoudt contacten met de gemeente
 • Is verantwoordelijk voor aanlevering van gevraagde en ongevraagde adviezen naar het college en bewaakt daarbij de gestelde termijnen.

Profiel Secretaris

Deze vormt tezamen met de voorzitter het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad. Naast algemene kwaliteiten (zie algemeen profiel) beschikt een secretaris ook over:

 • Goede schriftelijke communicatievaardigheden
 • Goede organisatorische en administratieve vaardigheden.

Taken Secretaris

 • U bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen van de adviesraad voor
 • U zorgt voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken
 • U beheert de administratie van de adviesraad
 • Vertegenwoordigt gezamenlijk met de voorzitter en andere leden de adviesraad naar buiten toe en onderhoudt contacten met de gemeente
 • U draagt zorg voor de interne en externe communicatie richting gemeente.

Taken Algemeen lid

 • U neemt actief deel aan vergaderingen van de adviesraad (10x jaar, op de maandagavond)
 • U bent lid van een of meerdere werkgroepen en bereidt samen met de andere leden (gevraagde en ongevraagde) adviezen aan het college van B&W voor
 • Vertegenwoordigt gezamenlijk met de voorzitter, secretaris en andere leden de adviesraad naar buiten toe en onderhoudt contacten met de gemeente
 • U benadert uw eigen en/of lokale netwerk actief voor het ophalen en vertalen van belangen en behoeften van burgers in de gemeente Maasgouw.

Taken Vicevoorzitter

 • Indien de voorzitter is verhinderd zal de vicevoorzitter de voorzitter gedurende zijn of haar afwezigheid in alle taken en verantwoordelijkheden vervangen
 • Zie verder onder: Taken Voorzitter.
Skip to content