De Wmo-wet kent vier  aandachtsgebieden

  • Jeugd en onderwijs. In het nieuwe jeugdstelsel heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor: alle vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp zoals jeugd – GGZ, jeugd – verstandelijke beperking, gesloten jeugdhulp, en het onderdeel ‘preventie’ van de jeugdgezondheidszorg); de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; de uitvoering van jeugdreclassering.
  • Zorg. Bevorderen van verantwoordelijkheid voor: alle vormen van mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, evenals voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Ondersteunen (zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving) van de zelfredzaamheid en de (cliënten/burgerparticipatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen. Bieden van opvang (dit zijn maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg).
  • Werk en Inkomen. De participatiewet is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Aan de hand van de agenda wordt gesproken over zaken die op dat moment belangrijk zijn op het gebied van werk en inkomen voor burgers in de gemeente Maasgouw tot een inkomen van 120% op bijstandsniveau. Op dit moment is de schuldhulpverlening actueel.
  • Fysieke leefomgeving. Hieronder wordt verstaan de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.

Hoofdlijnen

Omdat wij qua menskracht en tijdinvestering niet alles tot in details kunnen volgen en bespreken richten wij ons op de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid en de gevolgen die dit in de praktijk voor de belanghebbenden kan hebben. Wij richten onze blik niet alleen naar binnen doordat we overleg hebben met de wethouders  Arbeidsparticipatie en inkomen en Zorg & Ondersteuning (halfjaarlijks) en/of ambtenaren van de gemeente.

Wij leggen ook werkbezoeken af bij instellingen of particuliere initiatieven, overleggen met tal van andere (cliënten)organisaties, verschillende doelgroepen en zijn oprecht benieuwd naar tal van cliënten – en burgerinitiatieven in wijken en kernen van onze gemeente. Waar gewenst bezoeken wij scholingsbijeenkomsten en kijken wij of wij actief gebruik kunnen maken van andere informatiebronnen en de ervaringen van andere adviesraden. De adviesraad sociaal domein is aangesloten bij de Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Maar cliënten – en burgerparticipatie begint bij persoonlijke contacten, ervaringen, meningen en wensen van clienten en burgers in onze dorpskernen. Leidend voor onze adviezen, activiteiten en werkwijze zijn de uitkomsten van het clientvredenheidsonderzoek. Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe Wmo – clienten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. De resultaten moeten zij uiterlijk 1 juli overdragen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

 

Lid worden?

Heel fijn! Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op.
Skip to content